.

baner-PO.jpg (27724 bytes)

Według Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego art. 6 pkt. 1 i 2 jednostkami organizacyjnymi PTTK są oddziały, koła i kluby oraz jednostki regionalne i specjalistyczne. Jednostkami posiadającymi osobowość prawną, którą nabywają z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o wpisaniu do rejestru, są oddziały PTTK. Oddziały te mogą tworzyć na mocy art. 53 Statutu PTTK jednostki programowe i regionalne Towarzystwa na zasadzie dobrowolnych porozumień poszczególnych oddziałów. Jest to uzasadnione potrzebą wspólnego występowania wielu oddziałów z terenu województwa wobec władz samorządowych. Pkt. III.1 uchwały Nr 80/XIV/98 z dnia 19.12.1998 roku w sprawie wspomagania działalności oddziałów i większej integracji Towarzystwa mówi, że "... Zarząd Główny PTTK będzie wspierał tworzenie na terenie województw porozumień oddziałów pozostawiając ustalenie formy i struktury tych porozumień zarządom oddziałów danego województwa ...". Jak to jest w województwie opolskim - zobacz poniżej:

Oddział bazowy

Uchwała

Tekst Porozumienia

Oddziały

Imprezy

 


Uchwała Nr 1/01/1999

zebrania Prezesów Oddziałów PTTK woj. opolskiego w sprawie ustalenia zasad współpracy.

Działając w oparciu o postanowienia spotkania z dnia 15 grudnia 1998 roku - Zarządy Oddziałów województwa opolskiego ustalają:

 1. Oddziałem bazowym - wiodącym na terenie województwa opolskiego czyni się na okres trwania obecnej kadencji władz PTTK - Regionalny Oddział PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.

 2. Zasady współdziałania Oddziałów określa Regulamin Regionalnego Ośrodka Programowego PTTK stanowiący integralną część uchwały - Porozumienie o współpracy.

 3. W sprawach innych nie wynikających z Regulaminu ROP podejmowane będą jednostkowe uchwały - stanowiska zatwierdzane na posiedzeniach Rady Prezesów.

 4. Podejmowane uchwały uzyskują ważność zwykłą większością obecnych na zebraniu Prezesów lub pełnomocnych przedstawicieli Zarządów Oddziałów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 1999 roku.
Opole, 29.01.1999 r.

Powrót


Uchwałę podpisały następujące Oddziały PTTK z województwa opolskiego:

Brzeg

49-300

(Sukiennice 2) Rynek

.

416-21-00

.

Cisek

47-253

(Planetorza 58) Harcerska 2

. 487-68-01 .

Chorula Zakładowy

47-320

Z.P.W."Górażdże"

.

453-02-91

w. 2220

Głuchołazy

48-340

Boh.Warszawy 10 (LO)

.

439-15-69

.
Kędzierzyn-Koźle 47-220 Wolności 3 . 483-45-14 .

Nysa

48-300

Bracka 4

.

433-41-71

.
Olesno 46-300 Pieloka 1 . (0-34) 358-26-89 fax 358-37-72

Opole O/Międzyuczelniany 

45-060

Katowicka 91/93

.

454-58-41

.

Opole O/Regionalny Śl. Op.

45-083

Barlickiego 2a

.

453-63-48

.

Ozimek Zakładowy

46-040

Huta"Małapanew",Kolejowa 1

.

465-12-61

w. 6206

Prudnik

48-200

Kościuszki 56

.

436-39-41

.

Strzelce Opolskie

47-100

Rynek 4

.

461-37-31

.

Zawadzkie Zakładowy

47-120 

Huta "Andrzej", Wajdy 1

. 461-65-11 do7

w. 775

Do porozumienia przystąpił także w dniu 7.V.2001:

O/Opole

 45-018

  Krakowska 15/17

454-21-11, 

454-51-13,

453-89-79

W roku 2001nie przeprowadziły zjazdów sprawozdawczo-wyborczych i tym samym przestały istnieć oddziały:

Chorula Zakładowy

Kędzierzyn-Koźle

Opole O/Międzyuczelniany 

Powrót


Porozumienie

Oddziałów PTTK w sprawie zintegrowanej działalności na terenie województwa opolskiego.

Mając na uwadze potrzebę większego zintegrowania Towarzystwa w nowym podziale administracyjnym Polski w tym woj. opolskiego - działając w oparciu o pełnomocnictwa Oddziałów powołuje się dobrowolne porozumienie Oddziałów PTTK, które stanowić będzie ramowe zasady współdziałania międzyoddziałowego. Porozumienie kontynuowane będzie przez sprawdzone wzorce wynikające z funkcjonowania Regulaminu Regionalnego Ośrodka Programowego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.

 1. koordynowania kalendarza imprez,

 2. organizowania szkolenia kadry programowej,

 3. umacniania i rozbudowywania sieci jednostek organizacyjnych PTTK,

 4. współdziałanie w prowadzeniu znakowanych szlaków turystycznych,

 5. organizowanie wspólnie z władzami wojewódzkimi takich ogólnopolskich przedsięwzięć programowych PTTK jak Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy, Konkursy Krasomówcze dla dzieci i młodzieży itp.,

 6. podejmowanie wspólnych działań związanych z promocją Towarzystwa w regionie,

 7. ustalanie form pomocy do współdziałania z Regionalną Pracownią Krajoznawczą,

 8. działalności w środowisku szkolnym w kontekście reformy oświaty, w tym zadań stawianych kadrze nauczycielskiej - opiekunom SKKT - PTTK.

 1. wojewódzkie komisje lub zespoły ds. turystyki kwalifikowanej i problemowej, które tworzy w oparciu o potrzeby wynikające ze specyfiki działania i w ramach delegowanych przez Zebranie Prezesów uprawnień.

 2. wspólne zadania z Regionalną Pracownią Krajoznawczą, działającą zgodnie z Regulaminem RPK ZG PTTK.

        - zebrania plenarne Prezesów, które odbywać się będą raz na kwartał,

        - komisje - zespoły działające w zakresie otrzymanych uprawnień.

        Pracami zebrania Prezesów - Rady Prezesów kieruje Przewodniczący, którym na czas trwania kadencji jest Prezes Oddziału Bazowego, lub dwaj wiceprzewodniczący wybrani na ten okres.

 1. dotacje na zadania zlecone przez władze administracyjne i samorządowe w województwie,

 2. dotacje i darowizny innych instytucji i przedsiębiorstw,

 3. dotacje Zarządu Głównego PTTK,

 4. ewentualne środki pochodzące z działalności własnej.

Plenarne Zebranie Prezesów Oddziałów PTTK woj. opolskiego w Opolu, 29 stycznia 1999 roku.
(treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały Nr 1/01/1999 z dnia 29.01.1999 r. Zebrania Prezesów Oddziałów PTTK woj. opolskiego w sprawie ustalenia zasad współpracy).

Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 1999 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: lutego 09, 2010.